ممتد

واسه گریه کردن با یه حال ِ خوب هوای ِ اتاقی که توشم کمه توی جاده میشه تو رو جار زد که لحن غمامون شبیه همه من از دست میرم به این سادگی گذاشتی لگد مال ِ این بازی شم هولم دادی تو حاشیه جا بدیم من حتی به این بودنم راضی شم نمیخوای بمونی،ن میخوای برم نمی تونی حتی ازم رد بشی نمی تونی بن بست شی تو دلم باید مثل ِ این جاده ممتد بشی یه وقتی باید قیدتو می زدم یه وقتی باید قیدمو میزدی با تب گریه کردم روی شونه هات توی بازوهای کی عاشق شدی؟ واسه گریه کردن با یه حال ِ خوب هوای ِ اتاقی که توشم کمه توی جاده میشه تو رو جار زد که لحن دوتامون شبیه همه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2018کپی شد!
1125
۲۶