پشت عکست

لحظه های بد پر از غصه

هرچی بوده رو به تکراره

پشت خوابم چقدر کابوسه!

پشت عکست چقدر دیواره!

سردمو سرم پر از درده

من بدون تو کجا میرم؟!

توی این مسیر بی مقصد

گم شدم…به مرگ درگیرم…

https://www.academytaraneh.com/1675کپی شد!
1116
۳۹