یادگاری

از روزی که رفتی عزیز/ جات توی دنیام خالیه

تموم لحظه های من/ بی تو چه ضد حالیه

روح نجیب خنده هات / تو هر دقیقه جاریه

بغضای این ترانه هام / از تو به یادگاریه

نمی دونم رفتنتو ،چه جور حکایت بکنم

وای که نمی دونم خدا! از کی شکایت بکنم

دست تُو تو دستای من/ یه روز میون هلهله-

دستای ما جدا شدن/ حالال مائیم و فاصله

چشمای این فاصله ها /زل زده تو چشمای ما

الهی کور کور بشن/ چشمای این فاصله ها

حالا نمی دونم کجا/ سراغ دستات بگیرم

من که یه روز دلم می خواست /میون دستات بمیرم

https://www.academytaraneh.com/1607کپی شد!
973
۱۷