به تو من نیاز دارم

به تو من نیاز دارم
مثه آفتاب واسه ابرا
مثه دریا واسه رویا
مثه صبحی واسه فردا
مثه مجنون واسه لیلا

به تو من نیاز دارم
مثه گریه واسه اشکام
مثه خنده واسه حرفام
مثه درمون واسه دردام
مثه احساس توی شعرام

به تو من نیاز دارم
مثه قابی واسه عکسات
مثه سرمه واسه چشمات
مثه شونه واسه زلفات
مثه آبی واسه دریات

به تو من نیاز دارم
مثه خورشید واسه سایه
مثه بغضی واسه گریه
مثه شونه واسه تکیه
مثه سجده مثه آیه

به تو من نیاز دارم
مثه رودی واسه بارون
مثه بارون واسه ناودون
مثه شمعی واسه شمعدون
مثه ریحوون واسه باغبون

به تو من نیاز دارم
مثه نوری تو سیاهی
مثه رودی واسه ماهی
مثه تاجی واسه شاهی

به تو من نیاز دارم
به تو من نیاز دارم

https://www.academytaraneh.com/1528کپی شد!
1316
۱۶