دل من

دل من

فـک نکـن خبـر ندارم می دونم که بازی خوردم

می دونم کـه توی قلبت واسه ی همیشه مردم

پیش من جسم تو اما خیالت یه جای دیگه س

بـوی از مـا بـهتـرونـی به مـشـام من روونـه س

دل من مست چشاته ولی مست باده نیس

میرم از عشق تو آخر تا بفهمی ساده نیس

حسّ آدما یه سکه س یه رو عشقه یه رو نفرت

خیـانـت پـرتـاب اونه کـه تـو پـرتـاب کردی راحت

وقـت پـرتـاب میـاد اغلب روی نفرت ولی این بار

روی عـشـق اومـد و مـن هم نکشیـدمت به دار

دل من مست چشاته ولی مست باده نیس

میرم از عشق تو آخر تا بفهمی ساده نیس

ترانه سرا: آرمان علیا

وبلاگ: http://armanolia.blogfa.com

 

https://www.academytaraneh.com/1436کپی شد!
1708
۱۴