سایه

کی باور می کنه اینجا


تمامه عمر و وا رو نم


به من خورشید می تابه


ولی یه سایه می مونمچه سودی داره برگشتن


من از نادیدنت خسته م


ببین هر جا که بر گردی


بازم پشت سرت هستمچه خوبه وقتی که شب ها


تویی تنها  تویی  پیشم


که شب دوره تو می گیره


منم با تو یکی می شمچقد  دستات  ازم  دوره


چقد سر رفتم  از  دیوار


غروبایی که خورشیدم


به تو  مایل تره  ا نگارتوی یه ظهر تابستون


روی نیمکت که می شینی


تا  پا ها   تو  بغل کردم


تو  از  نزدیک  غمگینیچه خوبه وقتی که شب ها


تویی تنها   تویی  پیشم


که شب دوره تو می گیره


منم با  تو  یکی  می شم

https://www.academytaraneh.com/1412کپی شد!
1016
۷