سَنجاقَکِ قُربانی !

در ظُلمَتِ تکراری ، ماهیم و نمی تابیم

از وحشَتِ بیداری تا صُبح نمی خوابیم

سَنجاقَکِ قُربانی ، رَنجیدِه و شَب کوریم

اَمواجِ دِرَخشانی از نور نمی یابیم … !!!

https://www.academytaraneh.com/115901کپی شد!
170
۱۴
۱
۲