آوازِ قو

غَمگینیِ آوازِ قو ، دریاچه را دِق می دهد …

لبخندِ تلخِ عاشقان معنایِ هِق هِق می دهد

گُلدانِ سبزِ رازِقی ، سیصد ترک برداشته …

بُغضِ عمیقِ غنچه ها بویِ شقایق می دهد

https://www.academytaraneh.com/115862کپی شد!
200
۸
۱
۱