واسه خودم

واسه خودم

من می خوام واسه خودم ساز بزنم

من می‌خوام
واسه خودم ساز بزنم
واسه قلبم
زیر آواز بزنم
من می‌خوام
رو شونه ی خودم ببارم
خودمو یاد خودم
می‌خوام بیارم
می خوام از دست خودم
دیوونه باشم
خودم آباد و خودم
ویروونه باشم
من می خوام که خودمو
بغل بگیرم
زنده باشم
واسه ی خودم بمیرم
من می خوام
خنده و هق هق خودم شم
من می خوام
یه روزی عاشق خودم شم
کاشکی اون روز برسه
روز رهایی
روزی که صدا بشم
تو بی صدایی
نمی خوام به هیچکسی
دلو ببازم
دینامو می خوام
واسه خودم بسازم
امید پردلی

https://www.academytaraneh.com/113868کپی شد!
388
۷
۱