عاشق بدبخته،عاشق خوشبخته!

من بی تو از یادِ خودم میرم
هم از خودم ،هم از همه سیرم

فرصت ندادی ،حرفمو خوردم
خواستم بگم : می ری ، میمیرم

خواستم بگم اما نتونستم
حالم خرابه سخت درگیرم

آسون که نیست این حال وروزِ بد
سخته ، نه این که سخت میگیرم

حال منو هیچوقت نمیفهمی
من بی تو از یادِخودم میرم

چشمم به چشمِ آینه می افته
میگم منم؟ من اینقدر پیرم؟

باور کنی یا نه ،
این زندگی بی تو
تمرین ِ مُردنه

باور کنی یا نه
هریک نَفَس بی تو
دَردُ شمردنه

میدونی من بی تو
یک پاره ی دردم

مثه جسد بی روح
مثه جسد سردم

سخته ،نمیدونی ، دلبستگی سخته
عاشق بدبخته ،عاشق خوشبخته !

https://www.academytaraneh.com/113418کپی شد!
471
۶
۳