چه روز محشری

یه اتفاقِ خوش
یه حس ِ بی نظیر

بدون ِدغدغه
یه روز ِ دلپذیر

هوای ِساحل و
صدای ِنرم ِموج

یه آسمون پُراز
پرنده های زوج

حواس ِ من به تو
حواس تو به من

چشای ما به هم
حقیقت ُمیگن

یه حس وحال ناب
یه حس و حال ِ خوب

توُ شرجی ِ هوا
آتیش و بوی ِ چوب

یه کتری ِ سیاه
یه گوشه سرپناه

یه چایِ تازه دم
کنارِ قرص ماه

چه حس محشری
یه حس و حال ِبیست

یه روز بی نظیر
چه خوبه ؛عالی نیست ؟

یه روز واقعی
شبیه یک خیال

یه حس مشترک
یه عشق بی زوال

431
۱۱
۴