تمام قد

ببین نبودنت ازم
دیگه یه ویرونه نساخت

ببین که بازی رو دلم
به تو و‌ نقشه هات نباخت

میشه که پاشن آدما
بعد زمین خوردنشون

میشه دوباره زنده شن
بعد یه بار مردنشون

سخته ولی میشه هنوز
خوبی رو باور بکنم

باز آرزو داشته باشم
با رویاهام سربکنم

شاید نمیشه باورت
ولی حقیقت منه

حقیقت یه آدمی
که اهل زنده بودنه

یه روز تو آینه جا شدم
تمام قد ، تمام قد

یه روز دوباره پاشدم
تمام قد ، تمام قد

خیره به چهره ی خودم
بدون هیچ نقابی

یه زندگی تازه با
یه آسمون آبی

https://www.academytaraneh.com/113341کپی شد!
557
۶
۱
۳