چشات دریا منم ماهی

چشات دریا منم ماهی

چشات دریا
منم ماهی
بذار گم شم
تو گم راهی
بذار تا همدمت باشم
بگو از من چه میخواهی؟
تو کوه باش
تا عقابت شم
دلم میخواد
خرابت شم
صبوی تشنه ی من باش
که قطره قطره آبت شم
نفس باش
قلب بی جونو
بسوزون
این زمستونو
از اشکام نت به نت بردار
بساز آهنگ بارونو
تو تنها فصل دلبستن
سرود ناب پیوستن
تو فکر رویش عشقی
به این خشکیده خاک من
صدا باش
تا گلو باشم
شب پر های هو باشم
تو باش آیینه بودن
که هردم
روبه رو باشم
امید پردلی

186