کاشکی برگردی عزیزم

ویروس

غم ترانه ای برای عزیزانی که با ویروس چینی به کام مرگ فرو رفتند و خانواده های داغدارشان.
اون نگاه تو
اون صدا تو
خنده هات
نرفته ازیاد
از شب و روزای بی تو
گریه و گریه و فریاد
کاشکی برگردی عزیزم
تا به پات گریه بریزم
توی آغوش عزیزت
همه ابرا رو ببارم
تو که نیستی
هیچکسی نیست
جز تو من کسی ندارم
جز تو کی ابر بهاره؟
رو تن باغچه بباره
جز تو کی ترانه سازه
لحظه های غصه داره
جز تو کی ستاره میشه؟
توی ظلمت همیشه
کی نگاهشو می پاشه
روی تنهایی شیشه
ای عزیز رفته از دست
ای گل سرخ نجابت
بگو کی ندیدن تو
واسه چشمام میشه عادت؟
امید پردلی

186