ای کاش

گمشده

من دیگه خودم نیستم به جای تو سمت گناه میرم به جای تونفس می کشم به جای تو راه می رم

من دیگه خودم نیستم

به جای توسمت گناه میرم

به جای تونفس می کشم

به جای تو راه میرم

 

من دیگه خودم نیستم

به این آدم عادت کردم

هربارکه عاشقت شدم

به تو حسادت کردم

 

هربارکه عاشقت شدم

تنهایی نزدیک ترشد

ازقبل تنها ترشدم

حالم ازقبل بد تر شد

 

عاشقت که می شدم

دور ترمی شدی ازمن

هربار که دورترشدی

سخت ترشددل کندن

 

کاش آدم قبل بودم

مثل سابق می شدم

کاش آدم عشق بودی

ساده عاشق می شدم

https://www.academytaraneh.com/112617کپی شد!
382