قسم

چشماتونو قسم میدم سر به سر ما نذارین
با خنده های زیر لب رو قلب ما پا نذارین
ما واسه هم غریبه ایم، پس دیگه بین حرفاتون
جایی برای گفتن “ولی” و “اما” نذارین
چشماتونو قسم میدم دل بکنین از دل ما
خاطره ی اون روزا رو تو قلبتون جا نذارین
… نگین میشه مثل قدیم دوباره باز با هم باشیم
حساب دیروزمونو به پای فردا نذارین
گم شده دیگه اون همه خاطره بین دلامون
عشقو تو دلها نیارین، مهرو تو قلبا نذارین
چشماتونو قسم میدم دیگه نیاین تو خواب ما
کابوس شبها این شده که ما رو تنها نذارین
دلو هوایی نکنین، زمین ما براش بسه
این همه اسم آدمو رو لب حوا نذارین
چشماتونو قسم میدم تو خاطره ها گم بشین
حتی اگه رو قسمام
پا بذارین
یا
نذارین

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/11051کپی شد!
740
۱۶