دستِ تو از همه چی کوتا شد

دست تو از همه چی کوتا شد

باز منم،واسه تو باقی موندم

اگه میموندی و با من بودی

تا ابد پای تو من،میموندم

 

تو بگو آخه به کی دلبستی

بگو این خونه رو با کی خواستی

واسه چی،قلبمو آزار دادی

بگو،چی از دلِ من می خواستی

 

شاید از یادِ تو رفت،این دل بود

تو رو  آوُرد و به بالاها بُرد

ولی از دستِ تو دل،خون بود و

خودشو واسه ی کارات،آزُرد

 

تو رو دل ،ساده به بالا آوُرد

ولی تاوانشو سنگین میداد

تویِ یه تلخیِ ممتد بود و

به خودش وعده ی شیرین میداد

https://www.academytaraneh.com/109493کپی شد!
383