خاطره!

وقتی تمام زندگیت باشه
چن/د/ تا پیامک توی یه گوشی
دنیا تموم شه بازم اون خطو
نه دور میندازی نه میفروشی
وقتی تموم زندگیت اروم
پای همین حرفا تلف میشه
از هر کی با اون بوده پرسیدی
تا کی میخواد اینجوری مخفی شه؟!
میبینی راحت میشه داغون شد
اسونه با عشق خودکشی کردن
دنبال یه اغوش گرمی که
میفهمی این قلبا چقد سردن
هر شب که اروم اشک میریزی
تنها خدا میبوسه چشماتو
اروم تو گوشت میگه دیدم
شرمنده کردی باز دنیارو
….

سرتاپا ایراد و عیب
ولی واقعی و تلخ….
دعا کنین برای اونکه وضعش به همین وخامته!

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/10892کپی شد!
1085
۵۳