فدا سرت!

هیچ آدمی به فکر اون یکی نیست
عادیه مُردن واسه ی آدما

میخوان که سر به تن تو نباشه
زامبی های دو پای آدم نما

وقتی کسی حرف تو رُ نفهمه
سَرِتو رو شونه ی کی میذاری؟
وای به حالت اگه عاشق بشی
زندگی میشه تهِ بد بیاری

وقتی کسی شبیه تو نباشه
نیمه ی گمشده خیال خامه
حتی اگه خواب اونو ببینی
میشه یه ماجرای بی ادامه

ولی یهو میبینی عاشق شدی
عاشق اونی که شبیه تو نیس
واسه به دس آوُردنش مجبوری
بشی همونی که شبیه تو نیس

« گفتی بدون ترس
با من بیا اگه
هر وخ مسیر عشق، شد راه آخرت

تاوان عشق تو
جون دادنه فقط
باشه قبوله خُب، سَرم فدا سرت! »

https://www.academytaraneh.com/108466کپی شد!
1203
۷
۵