با من بمان

ازمن چرا غمگین ودلگیری

دیگرسراغم رانمی گیری

آینه را با من تماشا کن

دنیای زیبا را تو پیدا کن

هرجاکه دیدی محنت وغم را

جامی بزن غم را تو حاشاکن

چون چشمه ساران بی ریایی کن

با عشق بر دلها خدایی کن

با من بمان امیدوارم کن

فکری به این احوال زارم کن

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: