چمدونف

چــمدون

عــادتم نـده به کـم دیــدن تـو

مـیدونـم هـمیـن روزا می خـوای بـری

توو چـشـات جاده هـا دو دو مـیـزنن 

آخـه تو خسـتـه تـریـن مـسـافــری

نمـی خـوام بـغـضـمو پـنـهـون بکنم

دیـگـه وقـت کـشـتـن غــرورمــه

هـی نـگـاهـمـو ازت مـیـدزدیـدم

ایـن از اشـتـبـاه  ذوق کـورمـه

تو هـمـون عـشـق پـراز سـتـاره ای

ایـنـو رفـتـار دلـت نـشـون مـیـده

تـن ِ پـاکــت آســمـون ِ آبـیـه

بـه تـن ِ خـاکـیـه مـن امـون مـیـده

واسـه ی پــُر شـدن از خـاطـره ها
 
چـمدونـمـون یه دنـیـا جـا داره

خـطـ مـمـتـد سـفـیـد جـاده ها

آخـرش نـقـطـه ی انـتـهـا داره

بـیـا بـاورم کـن و سـفـر نـرو

بـه خـدا دوسِـتـــ  دارم عـاشـقـونـه

پـرم از عـادت هـمـراهـی تـو

چـمـدون  ، عـادت عـشـقـو مـیـدونـه

فریبا سید موسوی ( رها )

telegram.me/rahaa_musavi

‏#فریباسیدموسوی_رهاIMG_20160813_042257

https://www.academytaraneh.com/104214کپی شد!
812
۷
۲