فردای بهتر

بنام خدا

من در اندیشه ی فردای به از امروزم

من در این باور نازم که تو را خواهم دید

من چه فردا چه پس از فرداها

که تو را خواهم داشت

در همین فکرم و با بودن تو، شعرها می سازم

من تو را خواهم داشت

و تو هم می دانی

که چه ها  خواهد شد

و در این عشق چه من پیروزم

و در اندیشه ی بهتر به از ان مصرع بالا

که به دور تن زیبای تو یک پیچک سبز

با هزاران قفلک

یک به یک تاب دهم

چه صفایی دارد

لحظه هایی که به دور تن تو

گل پیچکها را

یک به یک می دوزم

من تو را خواهم داشت

و تو هم می دانی.

https://www.academytaraneh.com/100590کپی شد!
868
۲