وقتــــــی کـه من الفبــــــــــا رو یاد می گرفتــــــــم از کتـــــــاب واژه ی بابا واســـــــه مـــــــن هر لحظه… در ادامه بخوانید
مترسکــــــــی میون شالیــــــــــــزارا روو فـــــــرش رویای خودش نشسه اصن حواسش به کبوتـــــــــــرا نیس تو ی خیـــــــال بار… در ادامه بخوانید
هنـــــــوزرو تن خشک برگــــــــای زرد دارم سمـــت حســـــــــت قدم می زنـــم تووآغوش گـــــــــــــــــرم خیالــت ببین چه رویائـی… در ادامه بخوانید
بیــــــا نزدیک نگاهـــــــــــــــم کن نگــــــــــــو قلبت نمـــــــــــی ذاره یـه دلخستــــــــه توو این قصــــــه بـــــــه افسوسی گرفتـــــــــــــــاره نگاه کن… در ادامه بخوانید