3542
وقتــــــی کـه من الفبــــــــــا رو یاد می گرفتــــــــم از کتـــــــاب واژه ی بابا واســـــــه مـــــــن هر لحظه… در ادامه بخوانید
3542
مترسکــــــــی میون شالیــــــــــــزارا روو فـــــــرش رویای خودش نشسه اصن حواسش به کبوتـــــــــــرا نیس تو ی خیـــــــال بار… در ادامه بخوانید
3542
هنـــــــوزرو تن خشک برگــــــــای زرد دارم سمـــت حســـــــــت قدم می زنـــم تووآغوش گـــــــــــــــــرم خیالــت ببین چه رویائـی… در ادامه بخوانید
3542
بیــــــا نزدیک نگاهـــــــــــــــم کن نگــــــــــــو قلبت نمـــــــــــی ذاره یـه دلخستــــــــه توو این قصــــــه بـــــــه افسوسی گرفتـــــــــــــــاره نگاه کن… در ادامه بخوانید
3542
دنیــــــــــای بی تو واســـــــــه من مونـــــــــــدن توی یه قفســــــــــه بــــــــــودن تو توو لحظـــــــه هام هر لحظـــــــــــه شم… در ادامه بخوانید