سایه

تو دلت با من یکی نیست
پاپس کشیدن کار من نیست
هر لحظه به تو رسیدن رو میخوام
جدا شدن از تو در اختیار من نیست

اگه عشقی به تو فروختن برو
عاشقی عاشق تر ازمن دیدی برو
اگه قلبت رو دزیدن برو
عاشقی صادق تر ازمن دیدی برو

اگه مردن چاره عشق منه بگو
بی تو بودن انتخاب منه بگو
اگه میخوای ازمن رد بشی بگو
یا که عذابت به حساب منه بگو

واژه بی تو حرف به حرف محو میشه
این شکسته بی تو داره غرق میشه

مث یه سایه ازت جدا نمی شم
مث آب از چشمات رها نمی شم

دیگه سایه ای ازت پیدا نیست
دل خسته ام اسیر تنها یست
دیگه آبی توی چشمات نیست
دیدن حال من تماشایست

از این نویسنده بیشتر بخوانید: