کجایی عزیزم

دوباره زمستون و سرمای بیرون کجایی عزیزم
منه دل شکسته شدم زار و خسته کجایی عزیزم
غروب چشامون و دنیای ویرون و دلتنگی هامون
همه خاطره هام شدن رنگ بارون کجایی عزیزم
کجایی عزیزم
تن آبی و سرد و یک جاده یک مرد نبودی ببینی
شدم سرد و ساده منه بی اراده کجایی عزیزم
یه قاب پر از غم یه دنیای ماتم میون اتاقم
یه گلدون عاشق یه دریا یه قایق کجایی عزیزم
کجایی عزیزم
نشد پر بگیرم تو صحن و سرای قشنگ نگاهت
بشم مرهم بغض و بی تابی و اشک وآهت
خدایا کجا قسمتم شد غم و این ترانه
ندیدم مسیری به سوی دل ساحل عاشقانه.

از این نویسنده بیشتر بخوانید: