سایه تنهایی

من عاشقانه هامو
به هیچکسی نمیگم
تا که کسی نفهمه
روحی با جسم دیگه ام
دردو غمام زیاده
دلم پراز گلایه اس
وحشت شبهای من
بخاطر یه سایه اس
ازم جدا نمیشه
همیشه روبه رومه
اینکه نبینمش باز
یه جوری آرزومه
سایه ی تنهاییمه
که روبه روم نشسته
تموم نمیشه انگار
باهام یه عهدی بسته
اینکه تورو ندارم
همش کنارم باشه
اما تو برمیگردی
دلم به این دلخوشه

https://www.academytaraneh.com/99593کپی شد!
877
۸