حس رهایی

سالها تنهایی
اتاق خالی
من بودمو رویا
رویای فانی
کسی نفهمید
مرگ دلم رو
جز دار قالی
وقتی که بودم
کنج اتاقم
تو شب پاییز
سرد و مهتابی
پیدا شدی تو
اونم خدایی
تا تورو دیدم
به دنیا خندیدم
شبهای پاییز
شدن بهاری
ببین چه کردی
با حال من تو
چه حال خوبیست
حس رهایی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/99583کپی شد!
513
۴