مدینه ی فاصله ها

چاهو رد کردی ولی اینو بدون
تازه این شروع زندانه عزیز
اینجا سرسبزه و پردارو درخت
ولی اسمش طبرستانه عزیز

اگه با نمک نشه رد نمیشین
زخمو با ادویه کاری میکنن
با بساط صیغه های ساعتی
خطبه ی حسابو جاری میکنن

شهرمون مدینه ی فاصله هاست
بس که با همدیگه ظاهرن خوشن
حرفی از (ما) که نبوده بینشون
رفقامون همه با تومن خوشن

از این نویسنده بیشتر بخوانید: