تقدیر

نمیدونی چه کــــــــاری دســـــــــتِ من دادی
تـــــو رفتـــــــیُ مــــــن ایـــــنــــــجا غرقِ اشوبم
نمیدونــم با چــــــه چــــــشمی مـــــــنو دیدی
که فکر میکردی توو هر حـــــالتی خوبم

نفهمــــــیدی که مـــــــن بـــــــی تو نمــــــیتونم
نفهمیدی که قلبـــ م پیـــــــشِ تـــــــو گیــــــره
تماشــــــــا کــــن که زخمیه تو ایـــــــــــن روزا
به جایِ خـــــون داره روح از تنش میره

خودم رو سیر نگه داشتم توو این روزا
با غــــــــم هایی که از دوریِ تـــو خـــــــوردم
اگه اونـــــقدر نمیگــــــــفتم دوســـــــتت دارم
شایـــد هـــــــــرگز توو قلبِ تو نمـــــــــــیمردم

نـــــــــگو کــــــه کارِ تقـــــــــدیرِ جـــــداییـــــــــــمون
همین تقدیر تورو توو قلبِ من جـــا کرد
اگـــــــه تقدیر نمیخواست مالِ هم باشیم
چـ را پایِ تورو تـــــــوو زندگیـــــــــم وا کرد؟

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/98612کپی شد!
871
۸