مرگ بی اعلامیه

این که اسمش زندگی نیست

یه عذاب ممتد ه

لحظه لحظش انتظار

اتفاقات بد  ه

این که اسمش زندگی نیست

مرگ بی اعلامیست

در نبود عشق و رویا

زندگی در حاشیه است

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: