نگو میرم

نگو میرم، نگو، گفتن نداره
من از اول پر از تشویش بودم
نمی سوزه دلم با رفتن تو
من از اول خود آتیش بودم
***
برو، اما سر قولت بمون و….
رو تختم جا بذار پیراهنت رو
یه جوری نقش بازی کن که انگار
کسی باور نداره رفتنت رو
***
برو، شاید برای قلب خسته م
قبول جای خالیت، سخت باشه
من و این تخت خالی و خیالت…
برو، از من خیالت تخت باشه
***
برو، از من خیالت تخت باشه
من از امروز کاج تیشه خورده م
حواسم باشه از امروز تنهام
حواسم باشه از امروز، مرده م
https://www.academytaraneh.com/98378کپی شد!
757
۲
۱