دوستت دارم

دوست دارم

چن روزیه که دیدنت
شده واسم یه آرزو/
همه وجودم خواهشه
حسمو میشناسی بگو/#

غمه نداشتنه تورو
تا کی بریزم توخودم/
چن دفه اعتراف کنم
عزیزم عاشقت شدم/#

>>>>
تصور کن کنارتم
نگو دچار تشویشی/
آخر قصه نزدیکه
بزودی مال من میشی/#

بدونه تو نفس زدن
سخته واسم کم میارم/
باید بفهمی دیوونه
دیونه وار دوست دارم….

>>><<>>>
تصور کن کنارتم
نگو دچار تشویشی/
آخر قصه نزدیکه
بزودی مال من میشی/#

بدون تو نفس زدن
سخته واسم کم میارم/
باید بفهمی دیوونه
دیونه وار دوست دارم….
>>><<<

https://www.academytaraneh.com/98346کپی شد!
559
۲