زندگی

 

زندگی یعنی چکیدن همچو شمع از گرمی عشق
زندگی یعنی لطافت گم شدن د ر نرمی عشق

.

زندگی یعنی دویدن بی امان د ر وادی عشق
رفتن و اخر رسیدن بر د ر ابادی عشق

.

می توان هر لحظه هر جا عاشق و دلداده بودن
پر غرور چون ابشاران بودن اما ساده بودن

.

میشود اندوه شب را از نگاه صبح فهمید
یا به وقت ریزش اشک شادی بگذشته را دید

.

می توان د ر گریه ی ابر با خیال غنچه خوش بود
زایش اینده را در هر خزانی دید و اسود

می توان هر لحظه هر جا عاشق و دلداده بودن…

 فرح تجلی

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/9830کپی شد!
1961
۲۶