سیزده

“کاش پرنده بودم”

آرزوی دیروزم بود

امروز اما آسمانم سخت طوفانیست!

شوق پروازم را

در کوچه پس کوچه های خلوت تنهایی ام

گم کرده ام .

از این نویسنده بیشتر بخوانید: