میری تو…

می ری تو
نمیبینی انگار که من دلگیرم
از هر عشقی تو دنیا سیرم
لجبازیات کرده پیرم
از خاطرت میرم

حس کردی که دستمو خوندی
توی این لحظه جا موندی
منو بدجور از خودت روندی

باور کن صداقت من رو
به سادگی از قِسمَتَم نرو
عوض میکنم من این خاطره رو
به خاطر تو
به خاطر من نرو

گذشته ها رد شده رفته
هر روز برای من شده هفته
ساعت از دست من شده خسته
همه درها رو زندگی به روم بسته

https://www.academytaraneh.com/97649کپی شد!
588