چهارده

من
تنها به سایه ای تکیه کرده ام
که با خود می برمش
سالهاست با خود می برمش
به سو سوی بی سوی مسیر گمشده ای
که زیر اشکهای کودکانه آسمان پیدا شده است .

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/96897کپی شد!
455
۴