گزارش تصویری از دومین جلسه آکادمی ترانه -۲۴ مهرماه ۱۳۹۴ -عکاس : داریوش شهبازی۸۱۴۴۲۴۹۴۷_۵۳۵۴۱
۸۱۲۸۱۷۵۷۶_۷۷۳۴۹ ۸۱۴۴۲۹۲۳۰_۵۲۶۶۵ ۸۱۴۷۲۵۰۷۰_۱۹۶۶۰ ۸۱۲۳۱۴۵۸۵_۹۱۷۴۴ جلسه دوم آکادمی ترانه ۸۱۲۲۲۳۵۷۸_۱۱۶۹۱۷ ۸۱۲۳۱۹۰۳۷_۹۱۵۶۵ ۸۱۴۵۰۱۵۶۸_۵۲۶۵۵ ۸۱۲۸۱۳۲۴۹_۷۷۱۹۵

از این نویسنده بیشتر بخوانید: