دیگه میرم

دیـــگه میرم از اینجا
توام بمـــون با یــارت
بـــرات مهم نبــــودم
میــدونم خوبه حالت

من نمیخوام که کنــارت
جای عشقتـــو بگـیرم
تو بمون و زنــدگی کن
جای تو مـن دیگه میرم

********
فقط کنــار هم بودیم
فکــرت ولی جای دیــگه
خودت نمــیگی میدونم
اینــو چشـات داره میگه

بیــن ما حســی نبوده
جــدایی خیلی بهــتره
این آرزومــه کــه روزات
کنــار عـشقت بگــذره

********
شروع رابطـــه بد بود
نمیخواستم بد تموم شه
زندگـــی هر دو تامـــون
نمیخواستم که هروم شه

ما بـــرای هـــم نبودیـــم
تا همیــن جا دیگه بســه
من میرم تا بیشتر از این
نشیم از همـدیگه خسته

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/96137کپی شد!
1066
۳
۱