اولین بارون پاییز

اولین بارون پاییز

تو رو باز یاد من انداخت

یاد روزای قشنگی

که دلم دنیاشو می باخت

تو حصار بودن تو

همه دنیام زیر و رو شد

توی این بازی دل من

با نگاهت رو به رو شد

غم خاطرات دیروز

شده حسرت توی چشمام

لمس قطره های بارون

داره جون می ده به دستام

اولین بارون پاییز

آخرین خاطرمون بود

رد پاهات زیر بارون

توی قلبم تا ابد موند

از این نویسنده بیشتر بخوانید: