اوج سرعت

گذشتم از کنارت چون که گفتی
نداره راه عشقی سنگ و شیشه
حالا نیستی تو دیدم اما بازم
ندیدن شرط دل کندن نمیشه
تورو تو ذهن خستم دفن کردم
آخه میگن که با خاک سرد میشه
ولی فکرم همش سمت تو میره
مثه ساقه که پا بنده به ریشه
مثه راننده که تو اوج سرعت

حواسش باز به پشتش هست همیشه
photo_2015-10-01_08-42-23

https://www.academytaraneh.com/95429کپی شد!
682
۵
۱