بخت بد

کجای زندگیم هستی؟
که دوری شده تقدیرم
این از بختِ بدِ ما بود
که من بدبختو دلگیرم

شبا تا صبح بیدارم
گذشته کارم از گریه
شلوغه دور من خیلی
من و سیگارو یه سایه

نفسگیره اتاقِ من
داره حس میشه که نیستی
دو تا پِیک روی این میزه
من و تنهایی و ویسکی

خیالاتی میشم هر بار
حضورت رنگ می بازه
رفیقه حاله این روزام
نوازش های هر سازه
B.S

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

702
۱۱
۴