نرو

نرو.بی تو زندگی عذابه
نرو.بی تو زندگی سرابه
نرو دارم دق میکنم
نرو که هق هق میکنم
نرو که هی داد میزنم
نرو که فریاد میزنم
نرو که گریه میکنم
نرو که ناله میکنم
نرو اگه که تو بری
مجنونت دیوونه میشه
پیر و پیر و پیرتر میشه
از این که هست بدتر میشه
نرو اگه که تو بری
پی بهونه میگردم
تا که از این دنیا برم
بی مهری هاتو نبینم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: