غزلدریا (به هنرمند محبوبم، محسن چاووشی)

تـسـکـیـنِ زخـمـای نـمـک خورده
لالایــیِ بــغـضـای شــب بــیــدار
نـبـضِ غــزل، شــریــانِ آرامـــش
بــاغِ صــدا، تـلـفـیـقِ بــی تـکـرار

وقـتـی تــو یـخـبـنـدونِ تنهـایـیـم
خــاکــســتــرآوازِ تـو مـی سـوزه
مـرداد احساست به تن پـوشـم
یک آسمون خـورشـیـد می دوزه

گل می کنی، پل می زنی تـا مـن،
گل می کنم، پل می زنم تـا عشق
بـا لــهــجــه ی نـــابـــت غزلدریـــا
من راهیِ احساسم اما عشق ↓

تـو خـلـوتِ چـشـمـام مـی شینه
مـرثـیـه ی چشمـاتـو مـی خونـه
از خستگی هات کـوه می سازه
رو سینه ی ایــن ابـــر دیـوونـه *

هــر بــار کــه پـــروانـــه ی لـبـخـنـد
تـــو پـیـلـه ی لـبـهـات مــی مــیــره
پـس کـوچـه هـای خـیـس چشمامو
دلــشــوره ی پـــایــیــز مــی گـیـره

مــــاهِ کــــبــــودِ آســـمـــون مــــن
مـنـظـومـه ی شـمـسـی افـسـرده
ای کـــه شــــــرابِ تــــلـــــخ آوازت
هـوش از سـر مـیـخـونـه هــا بــرده!

پـشـت مـهِ ســردِ کـــدوم دردی؟
حـتـی خـیـالـش هــم نفس گیره!
سـوسـوی قـلـبِ تـو اگه گُم شه
یک کهکشون دل زیر گِـل مـی ره

ای کــاش پـلـکِ خستگی هـاتــو
جــــادوی لـبـخـنـدی بـخـوابـونـه
دنـبـالـه ی رنگین کـمـون عشق!
لـبـخـنـد تـــو رویــــای بـــارونـه

پ.ن: به محسن چاووشی عزیز به پاس هنر والا و خستگی های بی انتهایش و به مناسب هشتم مرداد، سالروز اتفاق خوب به دنیا آمدنش …

* امیر ارجینی ترانه ای به همین نام دارد.

https://www.academytaraneh.com/93732کپی شد!
1697
۳۲