غرورمو شکوندی

تو رفتی و غرورمو شکوندی
بگو چرا ؟ برای چی نموندی؟
رفتن تو برام سنگین تموم شد
حالا می فهمم زندگیم حروم شد
تو رفتی و دیگه دلم شکسته
کشتی من ببین به گل نشسته
دسته کیه می بینم توی دستت؟
چی شده که از من شدی تو خسته؟
——————-
تو رفتی و دلم به غم اسیره
مجنون تو بهونتو می گیره
فکر و خیال امونمو بریده
کارت عروسیت , دستم رسیده
تو رفتی و دیگه دلم شکسته
کشتی من ببین به گل نشسته
دسته کیه می بینم توی دستت؟
چی شده که از من شدی تو خسته؟

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

804
۴