من از تو دل نمی برم

محل بهم نمی ذاری ، نگاتو از من می گیری
چشمایی که مال منه ، داری ازم پس می گیری
می گفتی من بازیچه ام ، تو بازی رو خوب بلدی
تو قبله ی نمازمی ، بگو هنوز مال منی
اینقدر بهم دروغ نگو ، ما که تعارف نداریم
اینقده حرفاتو نخور ، باید واسش وقت بذاریم
نمک رو زخم من نپاش ، من از تو دل نمی برم
حتی اینو بهت بگم ، دوباره عاشقت شدم
نمک رو زخم من نپاش ، من از تو دل نمی برم
حتی اینو بهت بگم ، دوباره عاشقت شدم
همینه حرف آخرت ؟می خوای بری ؟ برو عزیز
من دیگه طاقت ندارم ، جلو چشام اشکی نریز
همین که خنده رو لبت ، باشه برای من بسه
خنده ی من دروغیه ، عکس یه قلب بی کسه
نمک رو زخم من نپاش ، من از تو دل نمی برم
حتی اینو بهت بگم ، دوباره عاشقت شدم
نمک رو زخم من نپاش ، من از تو دل نمی برم
حتی اینو بهت بگم ، دوباره عاشقت شدم

https://www.academytaraneh.com/9343کپی شد!
700
۷