" یه وقتایی "

" یه وقتایی "
یه وقتایی دلم بد جور هوایی میشه برگردم
پشیمونم میدونم که به حقت خیلی بد کردم
تو رو از دست دادم تا، نبینم اشک می ریزی
تو که سرشار من بودی تو که از عشق لبریزی
یه مشت نامرد نالوتی بهم آمار بد دادن
نمی دونستم اون گرگا یه مشت آدم بد ذاتن
تو میگفتی حقیقت نیست اینا یک مشت اوهامن
ولی من کور بودم هی میگفتم دور شو ازمن
نمی تونستم اون روزا ببینم با همه جوری
ازت دل کندم و مُردم فقط از روی مجبوری
تو رو تبعید کردم تا نبینم روت و برگردم
خدایا بگذر از من چون به عشقم خیلی بد کردم
یه وقتایی چشام خیسه بیاد تو که می افتم
بیاد اون همه حرفا که با فریاد می گفتم
هنوزم یادگاریهات یه گوشه از اتاقم هست
یکی انگار اون روزا چشامو رو حقیقت بست
حلالم کن اگه میشه ببخشم عشق دیروزم
همینجوریشم این روزا دارم ازغصه میسوزم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

583
۱۶