ابرا

دارن درختا اشک می ریزن
حتما تبر تو دست تو دیدن

بعد از تو این باغ خزون دیده
چیزای تازه یاد من میده

بی تو دلم انگار از سنگه
یه جای کار عشق می لنگه

ابرا رو پایین می کشونی تو
ابرا نشون می دن نشونیتو… .

از این نویسنده بیشتر بخوانید: