بوی عطر تو

با تو میشه زندگی کرد

با تو میشه لحظه لحظه

سوی دوران جدید رفت

دور شد از دنیای هرزه

میشه رفت به اوج احساس

میشه فردا رو شروع کرد

با تو میشه پر بگیرم

میشه با تو باز طلوع کرد

با تو میشه قایقی ساخت

دور شد از شب بی مهتاب

بریم تو دریای عشقو

پارو زد به سمت آفتاب

با تو گل شکوفه میده

توی فصلی که سفیده

با تو سرمای دل من

گرمه چون که تورو دیده

با تو خونمون هنوزم

بوی عطر تو رو میده

بوی خوشبوی تن تو

باز تو خونمون پیچیده

https://www.academytaraneh.com/9288کپی شد!
1417
۸