وداع پاییزی

فصــل دلهای شکسته فصــل پایــــیز بــا یه قابـــه
زود بـــه آخـــرش رسیـدیم ایـــن نهـــایته عذابــــه
این سـه ماه عاشـــــقی رو زیـر بارون دوره کردیم
خیلی هامون تک و تــنها حسرت فـردا رو خوردیم
دور هـــم تداعی کردیم خاطراتــــی رو که گم شد
توی قاب این خزونم خنده ی خیـــلی هـا غم شد
کـــولــــه بارمو میبندم پاییـــــــــزم داره مـی خنده
مــن تــــو فکر سال دیگم هیچ چیزیم جـــا نمونده
اشک مـــن تــــو فصل سرما چطوری دووم بیــــاره
وقتی پاییــــزم می خوابه توی فصـــلی پاره پـــاره
ماه اولـــت با مهرو مـــــــاه آخــــــرت با غـــم بـــود
زود به آخرش رسیدی حـــرفای مــا بی دووم بـــود
دفتـــرم هــمیشه بازه تـــــــــوی رویــــام تورو دارم
سفــرت زرد و طلایــی تــورو تـــــــــــنها نمی زارم

https://www.academytaraneh.com/9283کپی شد!
1372
۱۲