تا کِی

تا کی باید صبوری
تا کی باید بمونیم
تا کی باید به ظاهر
بخندیم و بخونیم
بخونیم هر دقیقه
ترانه های شاکی
تا کی باید بمونیم
تو این زندونِ خاکی
تا کی باید بسوزیم
تا کی باید بسازیم
سرِ شرطِ صداقت
تا کی باید ببازیم
تا کی باید به عادت
عادت کرده باشیم
تا کی باید اِسارت
به بند و برده باشیم
بگو تا کی نباید
عاشق ها ببوسن
به پای این جدایی
تا کی باید بسوزن
تا کی باید بشینیم
با آهنگای غمگین
با گریه دَم بگیریم
به پای دردِ سنگین
شکایت داره این دفتر
واسه حرفای تکراری
نگو تا کی که فهمیدم
تا وقتی جون به تن داری

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

675
۳